E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Петък, 24 Ноември 2017 08:42

Пунктовете в Пловдив отчитат подобряване качеството на въздуха

В пунктовете за мониторинг на въздуха, разположени на територията на  Пловдив, се отчита значително подобряване на качеството на атмосферния въздуха. През последните 8 дни, по показател фини прахови частици под 10 микрона, регистрираните стойности са под нормативно определените. 

В АИС „Каменица“ средноденонощните стойности варират от 10 до 35,6 µg/m3 при средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве 50 µg/m3. В АИС „Тракия“ стойностите също са под средноденонощната норма и са от 16,41 µg/m3 до 46,8  µg/m3 . 

За останалите измервани показатели също няма превишения на установените норми и в двата пункта.